Aile Hekimliği İzleme Ve Değerlendirme Şubesi
AÇIKLAMA

 İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.   Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.  Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.  Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalış...

+
Aile Hekimliği Uygulama Şubesi-Aile Hekimliği Uygulama
AÇIKLAMA

1)  Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek. 2)  Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3)  Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merk...

+
Aile Hekimliği Uygulama Şubesi-Aile Hekimliği Eğitim Ve Geliştirme
AÇIKLAMA

1)  Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek. 2)  Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3)  İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan...

+
Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi
AÇIKLAMA

1)     Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek. 2)     Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3)     Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek. 4)      Nüfus hareketlerini izlemek, bu &c...

+
Kanser Şubesi
AÇIKLAMA

1)   Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek. 2)  Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3)   İlde, kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak. 4)    İlde, kanser teşhisi konulanların verilerini aktif ve pasif kanser kayıtçılığı esasların...

+
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesi - Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kronik Durumlar
AÇIKLAMA

1)   Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek. 2)  Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3)  Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izl...

+
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesi - Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar
AÇIKLAMA

1)   Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek. 2)  Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3)   Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak. 4)   Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyin...

+
Ruh Sağlığı Programları
AÇIKLAMA

1)    Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek. 2)   Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3)    Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlama...

+
Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler
AÇIKLAMA

1)   Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek. 2)  Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3)  İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek...

+
Çocuk, Ergen, Kadın Ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi
AÇIKLAMA

1)   Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek. 2)  Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3) Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Kurumca hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. 4)  Y...

+
Çevre Sağlığı Şubesi
AÇIKLAMA

1 )   Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. 2)    Çevre sağlığı ile ilgili pro jelerin İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak. 3)  Hizmetlerin yürütülmesi için gereken insan gücü, araç-gereç ve malzeme planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 4)    Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yü...

+
Çalışan Sağlığı Şubesi
AÇIKLAMA

1)   Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. 2) Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3) Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak. 4)   Meslek hastalıkları ve iş kaz...

+
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi - Bulaşıcı Hastalıklar
AÇIKLAMA

1)    Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. 2)   Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3)    Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 4)  İlgili şahıs ve bi...

+
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi - Tüberküloz
AÇIKLAMA

1)    Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek. 2)    Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3)    İldeki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini s...

+
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi - Aşı Programları
AÇIKLAMA

1)     Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. 2)  Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı, anti-serum, enjektör vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3)    Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel ...

+
İnsan Kaynakları Şubesi- Atama
AÇIKLAMA

1)    İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama ve nakil işlemlerini yapmak. 2)    Personelin İl, İlçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak. 3)    Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek. 4...

+
İnsan Kaynakları Şubesi- Özlük
AÇIKLAMA

1)   İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek. 2)     Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 3)     Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak. 4)     Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek. 5)     Personelin, her türlü izin ve hastalık raporl...

+
İnsan Kaynakları Şubesi- Disiplin Ve Hukuk İşleri
AÇIKLAMA

1)  Aile hekimliği uygulaması kapsamında bulunan personel hariç olmak üzere, İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini mevzuata uygun şekilde, zamanında yapmak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve neticelendirmek. 2)   Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük personeline yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek. 3)    Memurların ...

+
İnsan Kaynakları Şubesi- İstatistik ve Bilgi İşlem
AÇIKLAMA

1)  Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek. 2)   Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak. 3)  Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını ku...

+
İdari ve Mali İşler Şubesi-İdari İşler
AÇIKLAMA

1)  Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek. 2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, tedbirleri almak. 3) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak. 4) İdari işlerle ilgili hi...

+
İdari ve Mali İşler Şubesi-Mali İşler
AÇIKLAMA

1)     Mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satın alma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 2)   Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütmek. 3)     Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek. 4...

+